— تجربه دامادی !

Here are a few tips for your first class:

 
 
1-در ساعت مقرر شده در سالن حضور پیدا کنید .
2-اگر گرمایی هستید روز قبل از سونای خشک استفاده کنید تا تعادل معدنی بدن بهتر شود .
3-موارد مهم در چهره تان را حتما از قبل با کارشناس خود هماهنگ کنید .
4-در صورت نیاز به سرویس دهی به همراه از قبل هماهنگ نمائید .
5-محصولات خاص را همراه خودتان به سالن بیاورید .
Image